--Livrare gratuita--

Pentru comenzi peste 300 Lei

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

(1) Concursurile desfăşurate pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nadariromania/, pagina oficială de Facebook a Nadari, sunt organizate de SC MFOUR NADARI SRL. (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Campulung, jud. Arges, Strada Gruiului, nr. 74, cod poștal 115100, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J3/551/2017, având C.U.I RO37271645.

(2) Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi toate condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).

(3) Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nadariromania/, precum şi pe pagina oficială, https://nadari.ro, fiind disponibil oricărui participant.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare ulterioară va intra în vigoare numai după anunţul prealabil a acesteia pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/nadariromania/.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursurile sunt organizate pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului.

(2) Desfăşurarea concursurilor este limitată doar la teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

(1) Fiecare concurs va avea prestabilită o perioadă de desfăşurare, aceasta fiind comunicată pentru fiecare concurs in parte, pe „peretele” (wall-ul) paginii de Facebook https://www.facebook.com/nadariromania/

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, având vârsta de peste 18 ani, sau juridice, prin reprezentantul lor legal, care vizitează pagina oficială de Facebook a Organizatorului, indiferent de naționalitate şi/sau domiciliu.

(2) La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţii S.C. MFOUR NADARI SRL, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora

(3) În înţelesul acestui Regulament, „membru de familie” constitue copilul, părinţii, soţul/soţia sau fratele/sora.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Mecanismul concursurilor va fi stabilit şi comunicat pentru fiecare concurs în parte pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului, în momentul începerii acestuia.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

(1) Premiile concursurilor vor fi stabilite şi comunicate pentru fiecare concurs în parte.

(2) Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor în bani sau alte produse ori servicii decât cele comunicate iniţial.

(3) Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă, conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta este datorat.

(4) Premiile vor fi remise câştigătorilor de către Organizatorul concursului. Costurile de transport vor fi acoperite de către SC MFOUR NADARI SRL, însă în condiţiile speciale în care apar costuri suplimentare în procesul de livrare, câştigătorul poate fi declarat responsabil de acestea.

(5) În înţelesul prezentului Regulament, costurile suplimentare pot privi, însă nu exclusiv, costuri vamale exclusive țării de destinație a premiului. De asemenea, sunt vizate și alte costuri adiționale datorate unor condiții speciale propuse de către câștigător.

(6) Organizatorul garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de bună funcţionare a premiului.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA CÂŞTIGĂTORULUI, ANUNŢAREA, REVENDICAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

(1) Câştigătorul va fi anunţaţ pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului în maxim 2 zile de la finalizarea concursului. Termenul de revendicare a premiului este de 10 de zile calendaristice.

(2) Revendicarea premiului se face trimiţând un email pe adresa oficială de email a Organizatorului: contact@nadari.ro.

(3) În condiţiile în care câştigătorul nu revendică premiul în termenul mai sus menţionat, acesta va pierde calitatea de „câştigător”, urmând ca un nou câştigător să fie ales, în conformitate cu termenii şi condiţiile Regulamentului.

(4) În momentul validării, câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării sunt următoarele: nume şi prenume, CNP, număr de telefon, adresa la care câştigătorul doreşte să îi fie livrat premiul. Câştigătorul va primi un proces verbal de predare – primire de la reprezentantul Organizatorului pe care îl va completa şi transmite Organizatorului.

(5) Vor fi invalidaţi câştigătorii în următoarele cazuri:

• Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;

• Câstigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;

• Câştigătorul nu revendică premiul în termenul stabilit.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

(1) Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea concursurilor nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la oricare dintre aceste concursuri datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

(2) Prin înscrierea în Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

(3) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

(4) Participanţii sunt singurii responsabili pentru veridicitatea datelor furnizate pe platforma de concurs. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participanţii s-au înscris în Concurs cu mai multe conturi sau alte situații cu scop de fraudă), organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(1) Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

(2) Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii: - nume şi prenume; - cod numeric personal; - un număr de telefon; - adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (dacă este cazul).

(3) Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

(1) Concursurile încetează conform prevederilor menţionate în Secţiunea 3 din Regulament.

(2) Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa.

(3) În cazul unor circumstanţe neprevăzute, Organizatorul are dreptul să amâne, suspende sau modifice, total sau parţial concursul, acest aspect fiind comunicat de către Organizator în timp util.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

(1) În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

(2) Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorul.

(3) Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa Campulung, jud. Arges, Strada Gruiului, nr. 74, cod poștal 115100, România de către Organizator.

SECŢIUNEA 12. CLAUZE FINALE

(1) Concursurile nu sunt sponsorizate, administrate sau asociate cu Facebook.

(2) Informaţiile participanţilor şi/sau câştigătorilor sunt prelucrate de către Organizator şi nu de către Facebook.

(3) Organizatorul nu va furniza terţilor astfel de date.

(4) Participarea la Concursurile organizate de către SC MFOUR NADARI SRL implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor regulilor menţionate anterior, cât şi a eventualelor decizii privind desfăşurarea campaniei luate de către Organizator şi anunţate ulterior.